minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Pecyn priodas

Mae ein diwrnod priodas yn un o ddiwrnodau pwysicaf, ein bywydau, y diwrnod yr ydym yn anelu at wneud addewidion gydol oes i’n partneriaid; i garu a gofalu am ein gilydd trwy holl lawenydd a heriau bywyd. Mae’n achlysur hapus, gan ddod â theuluoedd a ffrindiau ynghyd mewn dathliad llawen. Fel eglwys byddem wrth ein bodd yn cael bod yn rhan o’ch diwrnod mawr a rhoi pob cymorth i wneud i’r holl drefniadau helaeth redeg yn esmwyth a di-straen.

Mae ein gwefan yn rhoi canllaw “un stop” i’r holl wasanaethau amrywiol sydd eu hangen i drefnu eich priodas, o ddewis o 4 eglwys, lleoliad wledd priodas, gwasanaethau ffotograffiaeth (Eryl Jones Ffotograffydd / Photographer), gwerthwyr blodau (Lili Wen Siop Flodau / Florist) ac ati.

Yn Bro Moelwyn mae gennym 4 eglwys gydag wahanol gyfleusterau i ddarparu ar gyfer eich amrywiol anghenion. 

Mae clymu’r cwlwm yn un o’n heglwysi nid yn unig yn ychwanegu dimensiwn ysbrydol dwys i’ch priodas, ond fel clerigwyr yn yr Eglwys yng Nghymru gallwn gynghori a gofalu am holl ofynion cyfreithiol gwasanaeth priodas, gan weinyddu’r angen am briodas cofrestrydd. Mae ein trefnau gwasanaeth yn cyflawni holl ofynion eglwysig a chyfreithiol gwasanaeth priodas, ac rydym ond yn rhy hapus i ddarparu ar gyfer ceisiadau arbennig cyplau. Boed hynny ar gyfer cerddoriaeth, darlleniadau, ffotograffiaeth neu ffilm. (o fewn safonau derbyniol!)

Mae unrhyw un sydd â chysylltiad teuluol neu breswylfa yn ardal unrhyw un o’n heglwysi yn gymwys i briodi yn unrhyw un o’n 4 eglwys yn yr ardal weinidogaeth. Gellir cynnal gwasanaethau yn Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog. Cysylltwch â’r Parch. Roland Barnes am fanylion pellach – 01766 831550 neu e-bost: rolandmawddwy@outlook.com

Mae ffioedd priodas yn cael eu gosod yn flynyddol gan Gynulliad Cymru yng Nghaerdydd.

Cymraeg

Wedding Package

Our wedding day is one of the biggest, most important days of our lives, the day we aspire to make life long promises to our partners; to love and care for each other through all the joys and challenges of life. It is a happy occasion, bringing families and friends together in joyous celebration. As a church we would love to be part of your big day and give every assistance in making all the vast arrangements run smoothly and stress free.

Our website gives a “one stop” guide to all the various services needed to organize your wedding, from a choice of four churches, wedding reception locations, photography services (Eryl Jones Ffotograffydd / Photographer), and florists (Lili Wen Siop Flodau / Florist) etc.

In Bro Moelwyn we have 4 churches with a range of facilities to cater for your various   needs.

Tying the knot in one of our churches not only adds a profound spiritual dimension to your wedding, but as clergy within the Church in Wales we can advise and take care of all the legal requirements of a wedding service, dispensing with the need for a marriage registrar. Our orders of service fulfil all the church and legal requirements of a wedding service, and we are only too happy to cater for the special requests of couples. Whether it be for music, readings, photography or film. (within acceptable standards!)

Anyone with a family or residence connection within the area of any of our churches is eligible to marry in any of our 4 churches of the ministry area. Services can be conducted in Welsh, English or bi-lingually.  Please contact the Revd. Roland Barnes for further details – 01766 831550 or email: rolandmawddwy@outlook.com

Wedding fees are set annually by the Welsh Assembly in Cardiff.