minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Boed i’r Arglwydd hollalluog roi i ni noson dawel a diwedd perffaith. Amen.

Crea ynof galon lân, O Dduw, a rho ysbryd penderfynol i mi unwaith eto. 

Rydym wedi'ch maddau trwy'r cariad ffyddlon sydd gan Dduw tuag atom ni, a gras helaeth Iesu Grist.  Amen.


1 Cyn terfyn golau dydd, O Dduw,

   Greawdwr byd, ein gweddi clyw;

   Bydd inni’n gadarn Geidwad mawr

   Ar hyd y nos o awr i awr.

2 Breuddwydion drwg O ymlid draw,

   Rhag ofnau’r nos bydd di gerllaw;

   A sathr y gelyn trwy dy ras

   Rhag llygru’r corff gan bechod cas.

3 O gwrando’n gweddi, dirion Dad,

   Trwy Iesu Grist, yr Un Mab rhad,

   Sydd gyda thi a’r Ysbryd Glân -

   Un Duw tragwyddol diwahân. Amen.

Salm 139. 1-12, 17, 18

Arglwydd, yr wyt wedi fy chwilio a’m hadnabod. Gwyddost ti pa bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi; yr wyt wedi deall fy meddwl o bell; yr wyt wedi mesur fy ngherdded a’m gorffwys, ac yr wyt yn gyfarwydd â’m holl ffyrdd.  Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti, Arglwydd, ei wybod i gyd. Yr wyt wedi cau amdanaf yn ôl ac ymlaen, ac wedi gosod dy law drosof.  Y mae’r wybodaeth hon yn rhy ryfedd i mi, y mae’n rhy uchel i mi ei chyrraedd.  

I ble yr af oddi wrth dy ysbryd? I ble y ffoaf o’th bresenoldeb?  Os dringaf i’r nefoedd, yr wyt yno; os cyweiriaf wely yn Sheol, yr wyt yno hefyd.  Os cymeraf adenydd y wawr a thrigo ym mhellafoedd y môr, yno hefyd fe fydd dy law yn fy arwain, a’th ddeheulaw yn fy nghynnal.  

Os dywedaf, ‘Yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghuddio, a’r nos yn cau amdanaf’, eto nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti; y mae’r nos yn goleuo fel dydd, a’r un yw tywyllwch a goleuni.

Mor ddwfn i mi yw dy feddyliau, O Dduw, ac mor lluosog eu nifer! Os cyfrifaf hwy, y maent yn amlach na’r tywod, a phe gorffennwn hynny, byddit ti’n parhau gyda mi.

Gogoniant i’r Tad, ac i’r Mab ac i’r Ysbryd Glân: fel yr oedd yn y dechrau, y mae’n awr: ac y bydd yn wastad. Amen.

Gweddïau

O Dduw, bendithiwch a chadwch ein rhai annwyl, lle bynnag y bônt, yn enwedig <Enwch bersonau yma>.

I mewn i'ch dwylo, O Arglwydd, rydyn ni'n gosod pawb sy'n sâl, yn galaru, yn bryderus neu'n ofnus yn enwedig <Enwch bersonau yma>.

Ysgafnhewch ein tywyllwch, Arglwydd, gweddïwn; ac yn dy drugaredd amddiffyn ni rhag pob peryglon a pheryglon y noson hon; am gariad eich unig Fab, ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen.

Iesu, fe wnaethoch chi weithiau dreulio nosweithiau cyfan ar eich pen eich hun mewn gweddi: byddwch gyda mi heno os na allaf gysgu, tawelwch fi yn y distawrwydd tywyll a llenwch fi â thawelwch eich presenoldeb yn nyfnder tawelwch y nos. Amen.

Gweddi'r Arglwydd

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dydeyrnas, gwneler dy ewyllys; megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd.  Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr.  Ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg.  Canys eiddot ti yw’r deyrnas, a’r gallu, a’r gogoniant, yn oes oesoedd.  Amen. 

I’th ddwylo di, O Arglwydd, yr wyf yn cyflwyno fy ysbryd.

Gwaredi fi, O Arglwydd Dduw’r gwirionedd.

Cadwch fi fel afal eich llygad.

Cudd fi o dan gysgod dy adenydd.

A gogoniant i’r Tad, ac i’r Mab, ac i’r Ysbryd Glân.  Amen.

A gaf i gysgu'n feddal yn y distawrwydd, gadael i ofnau ymsuddo, a gadael i drafferthion bylu i'r tywyllwch. 

Mae hon yn noson garedig i angylion gwarcheidiol ei gwylio, a bydd cariad Crist ei hun yn dod â golau dydd ffres. Amen.

Bendith

Boed inni gael ein tynnu gan olau Duw, ein cynhesu gan dân Duw a'n batio yng ngogoniant Duw, y noson hon ac am byth. Amen

Cymraeg

The Lord Almighty grant us a quiet night and a perfect end.  Amen.

Create in me a clean heart, O God, and put a right spirit within me.

We are forgiven by the steadfast love God has for us and the abundant mercy of Jesus Christ.  Amen.


1 To you before the end of day,

   Creator of the world, we pray:

   In love unfailing hear our prayer,

   Enfold us in your watchful care.

2 Keep all disturbing dreams away,

   And hold the evil foe at bay.

   Repose untroubled let us find   

   For soul and body, heart and mind.

3 Almighty Father, this accord

   Through Jesus Christ, your Son, our Lord:

   Who reigns with you eternally

   In your blest Spirit's unity. Amen.

Psalm 139. 1-12, 17, 18

Lord, you have searched me out and known me; you know my sittting down and my rising up; you discern my thoughts from afar.  You trace my journeys and my resting-places and are acquainted with all my ways.  Indeed, there is not a word on my lips, but you, O Lord, know it altogether.  You press upon me behind and before and lay your hand upon me.  Such knowledge is too wonderful for me; it is so high that I cannot attain to it. 

Where can I go then from your Spirit? Where can I flee from your presence?  If I climb up to heaven, you are there; if I make the grave my bed, you are there also. If I take the wings of the morning; and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand will lead me and your right hand hold me fast.

If I say, ‘Surely the darkness will cover me, and the light around me turn to night’. Darkness is not dark to you; the night is as bright as the day; darkness and light to you are both alike.

How deep I find your thoughts, O God! how great is the sum of them!  If I were to count them, they would be more in number than the sand; to count them all, my life span would be like yours.

Glory to the Father, and to the Son: and to the Holy Spirit; as it was in the beginning, is now, and shall be for ever. Amen.

Prayers

O God, bless and keep our dear ones, wherever they are, especially                                 < Name persons here >.

Into your hands, O Lord, we place all who are sick, sorrowing, anxious or fearful especially     < Name persons here >.

Lighten our darkness, Lord, we pray; and in your mercy defend us from all perils and dangers of this night; for the love of your only Son, our Saviour Jesus Christ.                                              Amen. 

Jesus, you sometimes spent whole nights alone in prayer: be with me tonight if I cannot sleep, calm me in the dark silence and fill me with the peace of your presence in the depth of the night time quietness.                                    Amen. The Lord's Prayer

Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.  Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen. 

Into your hands, O Lord,                                                  I commit my spirit.

You will redeem me, O Lord God of truth.

Keep me as the apple of your eye.

Hide me under the shadow of your wings.

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.  Amen.

May I sleep softly in the quiet, letting fears subside, and letting troubles fade into the dark.  

This is a kindly night for guardian angels to watch, and Christ's own love will freshening daylight bring. Amen.

Blessing

May we be drawn by the light of God, warmed by the fire of God and bathed in the glory of God, this night and for ever.  Amen