minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

   

English

Eglwys y Drindod Sanctaidd

Adeiladwyd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth, ym 1858. Eglwys Fictoraidd ydyw a gynlluniwyd gan TM Penson a’i hadeiladu gyda chymorth rhodd hael gan Mrs William Oakeley o Gwmni Cloddio Llechi Oakeley, Blaenau Ffestiniog. Ychwanegwyd neuadd eglwys o adeiladwaith parod i’r dwyrain o’r prif adeilad. Cyfeiriad Arolwg Ordnans SH611388.

Yn 2018, dathlasom ein pen-blwydd yn 160 a daeth aelodau o’r gymuned, cynrychiolwyr sefydliadau lleol, ein Haelod Seneddol Liz Saville Roberts a’r Arglwydd Raglaw Edmund Bailey i fwynhau Gwasanaeth Dathlu a phregeth fyfyriol gan y Parchedig Susan Owen a fu gynt yn beriglor y plwyf. Cynhaliwyd arddangosfa o hanes Eglwys y Drindod Sanctaidd yr un pryd. Ym mis Tachwedd, buom yn cofio’r bobl o’r dref a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf gydag arddangosfa o eitemau hanesyddol ynghyd â llythyrau ingol o’r Ffosydd at aelodau teuluoedd y milwyr ym Mhenrhyndeudraeth.

Cynaliasom Ffair Haf Gymunedol fis Gorffennaf, Ffair Nadolig fis Tachwedd a Gŵyl Coed Nadolig yn cychwyn fis Rhagfyr. Honno oedd yr ŵyl gyntaf o’i bath i’w chynnal yn ein Heglwys ninnau ac roedd yn cynnwys coed o’r clybiau a’r sefydliadau yn y dref ac yn agor tymor yr Adfent.

Rydym ar hyn o bryd yn trafod ailwampio’r Eglwys er mwyn darparu canolfan galw heibio gyda gwresogi effeithiol, ystafell dawel ar gyfer trafod un wrth un a gofod ychwanegol ar gyfer addoliad a gweithgareddau.

Ein harwyddair yw: Drws agored, ar gyfer Addoli, ar gyfer Gymuned, ar gyfer Bywyd.

EGLWYS AGORED

Mae Eglwys Y Drindod Sanctaidd yn agored yn ddyddiol o 10.00 am 4.00 ar gyfer gweddi bersonol a myfyrdod.  Croeso i Bawb.

Mae'r Drindod Sanctaidd Penrhyndeudraeth yn gweithio tuag at wobr Efydd yr Eco Eglwys. I gael rhagor o fanylion am y fenter ewch i: ecochurch.arocha.org.ukEco Church - Prosiect A Rocha UK

LLYFR COFFÂD

Mae Llyfr Coffâd yn cael ei baratoi i nodi yr enwau a phentrefi trigolion o Wynedd a fu farw oherwydd Covid 19 a bydd rhain yn cael eu coladu gan Eglwys y Drindod Penrhyndeudraeth. Bydd y Llyfr yn cynnwys yr enw bedydd a’r cyfenw yn unig a chartref olaf yng Ngwynedd i’r ymadawedig. Mae yr Ardd Dawel yng nghefn yr Eglwys yn gyflwynedig i’r rhai hynny a gollodd eu bywydau yn ystod y pandemig ac mae croeso i chwi wneud ymholiadau ynglŷn â chynnwys gwybodaeth yn y Llyfr Coffâd.

Cysyllter â Warden yr Eglwys AnnetteEvans -rhif ffôn :01766 770869, neu yr ysgrifenyddes Angela Swann 01766 770686 neu gwblhau y ffuflen sydd ar gael o fewn yr eglwys sydd ar agor 10-4 y.p. yn ddyddiol drwy gydol y flwyddyn

Gwasanaethau ar gyfer y dydd Sul nesaf pob un am 11.30yb (oni nodir yn wahanol)

 28 Ebrill Gwasanaeth Unedig y Cymun Bendigaid yn Eglwys Sant Twrog, Maentwrog am 10.30yb

  5 Mai Cymun Bendigaid

Roland Barnes

  9 Mai Gwasanaeth Unedig Diwrnod y Dyrchafael ar ben y bryn, Llan Ffestiniog am 10.30yb

12 Mai Boreol Weddi

Tîm Lleyg

19 Mai Dydd y Pentecost Gwasanaeth Cymun Bendigaid am 10.30yb

26 Mai Cymun Bendigaid

Tim Webb

Cafodd gardd gymunedol wedi’i chyflwyno i ddioddefwyr pandemig Covid 2020 – 2022 ei agoriad swyddogol yn ddiweddar gan y Cynghorydd Meryl Roberts yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth. Cyflwynwyd y syniad o ardd goffa mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan Ecclesiastical Insurance ac fe gyrhaeddodd rownd derfynol Ranbarthol Cymru yn 2021. Galluogodd cefnogaeth bellach gan gronfa Eglwysi Cymru a weinyddir gan Gyngor Gwynedd i weledigaeth yr ardd gael ei gwireddu, ac mae bellach yn cynnwys meinciau coffaol sy’n edrych allan dros aber afon Dwyryd tua Chastell Harlech, gwelyau blodau ar gyfer planhigion peillio, llwybr sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn a gwelyau plannu uchel er mwyn i drigolion sydd â llai o symudedd allu cymryd rhan a garddio, ac adeiladwyd yr ardd gan yr eglwys a gwirfoddolwyr a chyflenwyr lleol. Mae ardal addysgol a chadwraeth ar gyfer plant yn cynnwys llecyn picnic a man gweithio yn yr awyr agored, gyda phwll bach i ddenu bywyd gwyllt y dŵr.

Plannwyd coeden goffadwriaethol gan y Cynghorydd Cymunedol Meryl Roberts yn ystod yr agoriad. “Mae’r ardd ar agor yn ddyddiol gydol y flwyddyn, mynediad am ddim, a bydd yn parhau fel man ar gyfer myfyrdod tawel ar gyffordd tref brysur.” meddai Angela Swann, aelod o’r Eglwys. “Gwahoddir unrhyw un a gollodd aelod o’u teulu, ffrindiau neu gydweithwyr o ganlyniad i’r feirws a oedd yn drigolion Gwynedd i gael cofnodi eu henwau mewn Llyfr Coffáu a fwriedir ei lunio yn yr eglwys yn 2023, sydd bellach ar agor 10am–4pm yn ddyddiol.”

Meddai’r Parchedig Roland, “Mewn byd sy’n llawn pwysau a phryderon, o newid hinsawdd i drallod economaidd a gwrthdaro, mae’n braf cael man tawel, distaw i eistedd a myfyrio, a chael codi ein calonnau gan rywbeth gwirioneddol hardd; lliwiau’r blodau a chân yr adar.

“Mae’r ardd hon yn glod i aelodau’r eglwys ac aelodau cymuned Penrhyndeudraeth, sydd wedi dod ynghyd i greu rhywbeth gwerth chweil.”

Meddai’r Cynghorydd Meryl Roberts, “Roedd yn anrhydedd agor yr ardd hon fel fy ymrwymiad cyntaf fel cynghorydd sir. Hoffwn ddiolch hefyd i bawb sydd wedi gweithio ar yr ardd, ac mae’n werth dod i weld yr ardd ac eistedd ynddi.”

Ceir mwy o wybodaeth gan y Parchedig Roland Barnes, Ardal Weinidogol Bro Moelwyn Teleffon 01766 771550 Hafan - Bro Moelwyn (churchinwales.org.uk) Ebost rolandmawddwy@outlook.com

Cynghorydd Meryl Roberts, Jacqui Thomas, Llywydd Olwyn Fewnol a Phlant Clwb Sadwrn

Agoriad gan y Cynghorydd Meryl Roberts, gyda'r Parchedig Roland a phlant y Clwb Sadwrn
Cymraeg

Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth

Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth was built in 1858; a Victorian church designed by TM Penson and was built with a generous donation from Mrs William Oakley of the Oakley Slate Mining Company, Blaenau Ffestiniog. There is an addition of prefabricated church hall to the east aspect. OS Reference SH611388

In 2018 we celebrated our 160th Anniversary and community members, representatives of local organisations along with our local MP Liz Saville Roberts and Lord Lieutenant Edmund Bailey enjoyed an Anniversary Service and reflective sermon by Reverend Susan Owen a onetime incumbent of the parish. With this, there was a display of Holy Trinity’s History. In November we remembered those from the town who had lost their lives in the First World War with a display of items and memorabilia along with poignant letters from The Front to family members in Penrhyndeudraeth.

We held a Community Summer Fair in July, a Christmas Fair in November and a Christmas Tree Festival starting in December. The first to be held in our church and which will include trees from the clubs and organisations in the town and this will herald in Advent.

We are currently discussing reordering of the church to provide a drop in centre with efficient heating, café area, quiet room for consultations, and additional space for worship and activities.

Our motto is: Open Door, for Praise, for Community, for Life.

OPEN CHURCH

Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth is now open daily from 10.00am to 4.00pm for Rest, Reflection and Private Prayer.  All welcome!

Holy Trinity Penrhyndeudraeth is working towards the Eco Church Bronze award. For further details of the initiative please go to:ecochurch.arocha.org.ukEco Church - An A Rocha UK Project

BOOK OF REMEMBRANCE

A Book of Remembrance to record the names and villages of those residents of Gwynedd who died as a result of contracting Covid 19 is being collated by Holy Trinity Church Penrhyndeudraeth. The book will hold only the first and surname names and last village of residence in Gwyneddof the deceased person. The Tranquillity Garden at the rear of the church is dedicated to those who lost their lives in the pandemic and enquiries for inclusion of information into the Remembrance Book are welcomed. 

Please contact Church Warden Annette Evans telephone 01766 770869 or Secretary Angela Swann 01766 770686. Or complete the form available inside the church which is open 10-4pm daily throughout the year. 

Services for the next Sundays all at 11.30am (except where shown)

28th April United Service of Holy Communion in St. Twrog's Church, Maentwrog at 10.30am

  5th May Holy Communion

Roland Barnes

  9th May Ascension Day United Service at the top of the hill, Llan Ffestiniog at 10.30am

12th May Morning Prayer

Lay Team

19th May The Day of Pentecost United Service of Holy Communion at 10.30am

26th May Holy Communion

Tim Webb

A community garden dedicated to victims of the Covid pandemic of 2020 to 2022 was officially opened recently by Councillor Meryl Roberts at Holy Trinity Church Penrhyndeudraeth. The idea of a garden of remembrance was entered into a competition organised by Ecclesiastical Insurance and was voted Wales Regional Finalist in 2021. Further support from The Welsh Church fund administered by Gwynedd Council enabled the garden to be realised and now includes commemorative benches with views of the Dwyryd Estuary towards Harlech Castle, flowerbeds for pollinating plants, a wheelchair accessible path and raised beds for less mobile residents to take part in gardening, and was built by church and resident volunteers and local suppliers. A children’s educational and conservation area provides a picnic and outside working area with small pond to attract aquatic wildlife.

A commemorative tree was planted by Community Councillor Meryl Roberts at the opening.

“The garden is open daily throughout the year, free to visit, and will remain a place of quiet reflection in the crossroads of a busy town’ said Angela Swann congregational member. ’Anyone whose family, friends or colleagues died as a result of contracting the virus and were Gwynedd residents are invited to have their names recorded into a Book of Remembrance planned for 2023 at the church, which is now open daily from 10-4pm.”

The Reverend Roland commented; “In a world dominated by pressures and worries, from climate change to economic woes and conflicts, it is so nice to have a calm, quiet space to sit and reflect, and have our spirits lifted by something truly beautiful; the bright colour of flowers and singing of birds.

The garden is a credit to the church members and members of Penrhyndeudraeth community, who have come together to create something really worthwhile.”

Councillor Meryl Roberts said “ It was an honour to open the garden as my first engagement as a county councillor. I would also like to thank everyone who has worked on the garden and it’s worth coming to have a look and sit in the garden “

For further information please contact Reverend Roland Barnes Bro Moelwyn Ministry Area Telephone 01766 771550 Home - Bro Moelwyn (churchinwales.org.uk) Email rolandmawddwy@outlook.com

Councillor Meryl Roberts, Jacqui Thomas, President Inner Wheel and Children of Saturday Club

Opening by Councillor Meryl Roberts, with Reverend Roland and children of Saturday Club