minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eglwys y Drindod Sanctaidd

Adeiladwyd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth, ym 1858. Eglwys Fictoraidd ydyw a gynlluniwyd gan TM Penson a’i hadeiladu gyda chymorth rhodd hael gan Mrs William Oakeley o Gwmni Cloddio Llechi Oakeley, Blaenau Ffestiniog. Ychwanegwyd neuadd eglwys o adeiladwaith parod i’r dwyrain o’r prif adeilad. Cyfeiriad Arolwg Ordnans SH611388.

Yn 2018, dathlasom ein pen-blwydd yn 160 a daeth aelodau o’r gymuned, cynrychiolwyr sefydliadau lleol, ein Haelod Seneddol Liz Saville Roberts a’r Arglwydd Raglaw Edmund Bailey i fwynhau Gwasanaeth Dathlu a phregeth fyfyriol gan y Parchedig Susan Owen a fu gynt yn beriglor y plwyf. Cynhaliwyd arddangosfa o hanes Eglwys y Drindod Sanctaidd yr un pryd. Ym mis Tachwedd, buom yn cofio’r bobl o’r dref a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf gydag arddangosfa o eitemau hanesyddol ynghyd â llythyrau ingol o’r Ffosydd at aelodau teuluoedd y milwyr ym Mhenrhyndeudraeth.

Cynaliasom Ffair Haf Gymunedol fis Gorffennaf, Ffair Nadolig fis Tachwedd a Gŵyl Coed Nadolig yn cychwyn fis Rhagfyr. Honno oedd yr ŵyl gyntaf o’i bath i’w chynnal yn ein Heglwys ninnau ac roedd yn cynnwys coed o’r clybiau a’r sefydliadau yn y dref ac yn agor tymor yr Adfent.

Rydym ar hyn o bryd yn trafod ailwampio’r Eglwys er mwyn darparu canolfan galw heibio gyda gwresogi effeithiol, ystafell dawel ar gyfer trafod un wrth un a gofod ychwanegol ar gyfer addoliad a gweithgareddau.

Ein harwyddair yw: Drws agored, ar gyfer Addoli, ar gyfer Gymuned, ar gyfer Bywyd.

EGLWYS AGORED

Mae Eglwys Y Drindod Sanctaidd yn agored yn ddyddiol o 10.00 am 4.00 ar gyfer gweddi bersonol a myfyrdod. 

Croeso i Bawb.

Gwasanaethau ar gyfer y dydd Sul nesaf pob un am 11.30yb (oni nodir yn wahanol)

22 Mai Y Cymun Bendigaid

Hilary Savage

26 Mai 

Gwasanaeth Dydd Dyrchafael ar y bryn wrth ymyl Eglwys Sant Mihangel, Llan Ffestiniog am 11.00yb

29 Mai Boreol Weddi

Tîm Lleyg

Cymraeg

Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth

Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth was built in 1858; a Victorian church designed by TM Penson and was built with a generous donation from Mrs William Oakley of the Oakley Slate Mining Company, Blaenau Ffestiniog.  There is an addition of prefabricated church hall to the east aspect. OS Reference SH611388

In 2018 we celebrated our 160th Anniversary and community members, representatives of local organisations along with our local MP Liz Saville Roberts and Lord Lieutenant Edmund Bailey enjoyed an Anniversary Service and reflective sermon by Reverend Susan Owen a onetime incumbent of the parish.  With this, there was a display of Holy Trinity’s History.  In November we remembered those from the town who had lost their lives in the First World War with a display of items and memorabilia along with poignant letters from The Front to family members in Penrhyndeudraeth.

We held a Community Summer Fair in July, a Christmas Fair in November and a Christmas Tree Festival starting in December. The first to be held in our church and which will include trees from the clubs and organisations in the town and this will herald in Advent.

We are currently discussing reordering of the church to provide a drop in centre with efficient heating, café area, quiet room for consultations, and additional space for worship and activities.

Our motto is: Open Door, for Praise, for Community, for Life.

OPEN CHURCH

Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth is now open daily from 10.00am to 4.00pm for Rest, Reflection and Private Prayer. 

All welcome!

Services for the next Sundays all at 11.30am (except where shown)

22nd May Holy Communion

Hilary Savage

26th May

Ascension Day Service on the hill beside St Michael's Church, Llan Ffestiniog at 11.00am

29th May Morning Prayer

Lay Team